Návod k obsluze a údržbě přístroje typ MUL-01

Základní údaje o zařízení

Přístroj je určen k výrobě demineralizované vody pro technické a laboratorní využití. Třístupňová filtrace zajišťuje poměrně vysokou čistotu vody s minimálními nároky na údržbu. Takto přefiltrovaná voda je zbavena látek s molekulovou hmotností nad 100 a koloidních látek. Průměrné odsolení dosahuje minimálně 95%. Výkon membrány je ovlivněn tlakem, teplotou a původní kvalitou čištěné vody. (S klesajícím tlakem a teplotou vody se snižuje výkon a účinnost.)

Maximální provozní tlak vody je 0,85 MPa.

Maximální teplota vody je 45°C.

Instalace zařízení

Přístroj zavěste na stěnu nejlépe v blízkosti zdroje pitné vody. Přívod vody do přístroje (z levé strany závit 3/4")  proveďte tlakovou hadicí určenou k připojování praček. Na pravé straně přístroje jsou dvě výstupní hadičky. Hadička, na které je umístěn omezovač průtoku (bílý váleček), je určena pro odpadní vodu. Tu je možno zaústit např. do umyvadlového sifonu nebo do odpadu pračky apod. Druhá hadička je určena pro vodu demineralizovanou – tu sveďte do sběrné nádoby.

 Provoz zařízení

 

Před prvním spuštěním zkontrolujte dotažení všech převlečných matic. Matice nestačí utahovat rukou, lépe je klíčem č.16, nebo kleštěmi.  U přístrojů s rychloupínacími fittingy stčí hadičku zasunout na doraz, pro odpojení přitlačte kroužek směrem k fittingu a hadičku vytáhněte. Nyní otevřete přívod vody. Po naplnění všech pouzder přístroje začne vytékat voda nejprve z odpadní hadičky a po chvíli i vyčištěná voda z druhé hadičky.

POZOR !! Při prvním spuštění, nebo při výměně membrány RO nechejte téct vyčištěnou vodu do odpadu po dobu minimálně jedné hodiny, než se vyplaví konzervační látky. Tento proces se urychlí nastavením proplachovacího ventilu do polohy průplach. Přístroj by neměl být mimo provoz déle než jeden týden, neboť při nečinnosti membrána degeneruje. V případě delší odstávky je nutné membránu občas propláchnout, nebo zakonzervovat, (viz „konzervace modulu RO“). Po delší odstávce z provozu trvá několik minut, než  odsolovací schopnost membrány dosáhne správných hodnot.

Na odpadní hadičce se nachází bílý váleček – omezovač průtoku. Ten určuje množství odpadní vody. Obecně platí, že čím větší je odtok koncentrátu, tím lepší je odsolení a delší životnost membrány. Optimální hospodárný poměr permeát : koncentrát by měl být 1:3.

Průtočnost omezovače je označena číslem. Ke každé membráně je podle výkonu určeno číslo omezovače:

membrána RO gal/den

    litrů za hodinu

   omezovač průtoku

35

3 – 5,5

300

50

4 – 7,5

450 - 650

75

7 - 11

550 - 850

V případě malého vstupního tlaku, nebo při studené vodě lze omezovač průtoku nahradit jiným dle potřeby.

Plastový ventil na odpadní hadičce slouží k přechodnému zvětšení množství odpadní vody (tzv. průplach membrány RO). Páčka má dvě krajní polohy – první poloha rovnoběžná s hadičkou je určena na průplach, druhá krajní poloha je o 90 stupňů pootočena. Tehdy voda proudí pouze přes omezovač. Pravidelně kontrolujte odtok odpadní vody, jinak se membrána během několika hodin ucpe!

 Způsob a intervaly výměn filtrů

 

Mechanický filtr ( typ M-10PPF )

je umístěn v levém pouzdře při pohledu zepředu. Plastovým klíčem pouzdro povolíte a odšroubujete. Vylijte vodu a filtr vyměňte za nový. Zkontrolujte, zda gumové těsnění není porušeno a pouzdro našroubujte zpět na hlavu. Dotažením pouzdra se plastové břity vtisknou do čel filtru a tím je zajištěna těsnost. Voda protéká přes filtr směrem zvnějšku dovnitř. Protože hustota filtru se zvětšuje směrem k vnitřní stěně, filtr se zanáší postupně, což zvyšuje jeho kapacitu. Interval výměny závisí na kvalitě vody a době provozu přístroje. Nejlépe proto lze určit nutnost výměny vizuální kontrolou. Zanesení filtru může také signalizovat nižší výkon přístroje. Životnost filtru je dva až čtyři měsíce.

Filtr se spékaným aktivním uhlím ( typ M-10CTO )

je umístěn v pravém pouzdře. Jeho výměna se provádí stejným způsobem jako výměna mechanického filtru. Aktivní uhlí obsahuje prachové částice, které jsou vodou vyplavovány. Je proto vhodné po jeho výměně provést průplach membrány RO po dobu cca pět minut, nebo odpojit hadičku vedoucí od filtrů k membráně a prach z uhlí nechat vytéct do odpadu (stačí půl minuty). Interval výměny závisí především na množství chlóru obsaženém ve vodě, a bývá zpravidla šest měsíců, nejpozději však po průtoku 14 000 litrů vody. (Do tohoto objemu počítáme i odpadní vodu.)

Membrána RO

se nachází  v horním pouzdře umístěném vodorovně. Při výměně je vhodné vyjmout pouzdro RO z držáků. Proto nejprve odpojte hadičky. Po vyjmutí pouzdra z držáků odšroubujte víko (pravý závit). Kleštěmi uchopte plastovou trubku, na které je navinuta membrána, a za současného pootáčení ji vytáhněte  z pouzdra. Novou membránu namontujte opačným způsobem.

POZOR!! S membránou zacházejte opatrně, i lehký náraz může způsobit její poškození. Nezapomeňte také na vypláchnutí konzervačních látek. Po dobu minimálně jedné hodiny pusťte demi vodu do odpadu.

Životnost membrány je 1 – 3 roky v závislosti na kvalitě upravované vody. Záleží též na včasné výměně předfiltrů.

Konzervace membrány RO

 

Konzervaci je nutné provést před delší odstávkou z provozu. Odšroubujte pouzdro mechanického filtru, filtr vyměňte za nový. Vyjměte filtr s aktivním uhlím. Do pouzdra nalijte 40 – 50 ml koncentrátu formaldehydu a pouzdro našroubujte zpět. Zařízení nechejte pracovat cca 3 minuty, pak zastavte přívod vody.

POZOR!! Formaldehyd je jed! Při manipulaci používejte gumové rukavice a dbejte zvýšené opatrnosti. Při znovuuvedení do provozu je nutné vyčkat vypláchnutí formaldehydu  po dobu minimálně jedné hodiny. 

 Doplňující informace

 

V případě vyšších požadavků na kvalitu demineralizované vody lze k přístroji připojit pouzdra s rozebíratelnými patronami obsahujícími iontoměničovou pryskyřici (mixed bed). Tímto způsobem demineralizace docílíme vodivosti upravené vody do 1µs/cm.

Pro přesné zjištění okamžité kvality vody lze k přístroji instalovat digitální konduktometr (vodivostiměr) s průtokovým čidlem.

V případě velmi nízkého vstupního tlaku vody je vhodné k přístroji napojit čerpadlo - zvyšovač tlaku.

Přejeme Vám mnoho úspěchů v práci s přístrojem.

V případě jakýchkoliv problémů se na nás kdykoli obraťte.

 


Kontakt

Multiply spol. s r.o.

Skalička 15
Tišnov
66603


+420608823814IČ:25539507
DIČ:CZ25539507
Účet:27-1720350257/0100